ទាញ​យក​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​អង់គ្លេស​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ

We just updated our free Khmer to English dictionary to include more than 36,000 words and phrases to help you as you translate and learn Khmer and English! We switched platforms to the GoldenDict program since it allows us to import the data from our online dictionary resources at crowdin.net The program is portable for Windows (other platforms coming soon) so just download the file and unzip it and start using! If you have any issues or find errors please let us know in the comments (or you can login to crowdin.net and make the change yourself!). Download “SBBIC Free English to Khmer…
Read More

Follow us on Facebook for Updates!

ព័ត៌មាន
Facebook has recently changed the way page notifications are sent to users who like a page. This has caused all of you who liked our page on Facebook (over 6,000 people) to no longer receive updates from our page. If you would like to get updates from SBBIC on facebook, please visit our Facebook page here https://www.facebook.com/sbbic and click the “Follow” button. Once you do this, our updates will appear in your news feed as before.
Read More

How to install Khmer Unicode on Windows 8

Having trouble viewing or typing Khmer Unicode with Windows 8? Here are some solutions: Download all known Khmer Unicode fonts and extract the .zip file and install them (right click and choose install on the font files): Download “All Khmer Unicode Fonts” All-Khmer-Fonts-9-26-14.zip – Downloaded 229113 times – 29.00 MB In order to type Khmer Unicode you need a Khmer keyboard installed. Use the SBBIC Khmer Unicode Keyboard installer (works for 32-bit and 64-bit systems). Also we’ve included the – and : characters (Right ALT + D for the – and Right ALT + L for :): Download “SBBIC Keyboard…
Read More

Welcome to our new site!

ព័ត៌មាន
We just updated our site design as well as changed hosting companies. We hope you enjoy the site. There are still some things that aren’t quite working yet so please excuse the mess as we finalize the transition. If anything isn’t working for you, please let us know in the comments. Thank you!
Read More

FIX: Khmer Unicode Doesn’t Display Correctly in Firefox

Do you have a problem viewing Khmer text in Firefox? Want to know how to make Khmer Unicode display correctly in Firefox? It’s easy! First open Firefox (we are using version 29 for this tutorial). Then click on the menu button in the top right corner of your screen and then click “Options”: Then click on “Advanced”: Then choose “Khmer: in the drop-down list of languages: Then choose your favorite Khmer Unicode fonts as the default fonts for each style (you can use the same font for all the styles if you want): Then click OK:   That’s all! Now Khmer…
Read More

Online Khmer Legacy to Unicode Converter

Convert Khmer Limon to Unicode online! Or even Khmer ABC to Unicode. Having trouble getting a Khmer legacy to Unicode converter to work on your computer? Now there is an online solution that will convert Limon and ABC Khmer fonts to Khmer Unicode. VISIT: Online Legacy Script-Khmer Unicode Converter
Read More

តើ​យើង​គួរ​បកប្រែ​ពាក្យ​ថា “outline” ជា​ភាសា​ខ្មែរ​យ៉ាងដូចម្ដេច?

ព័ត៌មាន
តើ​យើង​គួរ​បកប្រែ​ពាក្យ​ថា “outline” ជា​ភាសា​ខ្មែរ​យ៉ាងដូចម្ដេច? ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​គំរូ​ outline មួយ៖ I. ចំណុច​ខ្លាំង​របស់​ខ្ញុំ ក. ឆ្លាត ខ. សង្សារ II. ចំណុច​ខ្សោយ​របស់​ខ្ញុំ ក. ទាប ខ. ខ្ជិល
Read More

Latest SBBIC Translation Glossary Available for Download

Translation is hard work! That’s why SBBIC has worked together with volunteers to create a FREE English to Khmer glossary to help ensure high-quality translation. The glossary is in .tbx format, which can be used with most translation editors (such as OmegaT). Download the latest SBBIC Colaborative Translation Glossary today (you can participate in this project here: http://crowdin.net/project/sbbic-translation-hub/)! Download the glossary here:  Download “SBBIC Translation Glossary” sbbic-translation-hub.zip – Downloaded 822 times – 272.90 KB  
Read More
ម៉ឺនុយ