កម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឹណិតដោយផ្អែកលើកូដ Firefox ដែលជាកម្មវិធីថ្មីបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារ ហើយវាទំនើបជាង Microsoft IE ឆ្ងាយណាស់ ។

ទាញយុក៖ Firefox ជាភាសាខ្មែរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu