កម្មវិធី​អ៊ីម៉ែល​ភាសា​ខ្មែរ​ដ៏​ទំនើបដោយ​​ផ្អែក​លើ​កូដ​របស់ Thunderbird 3.0.1 ។ មយូរា​គឺ​ជា​កម្មវិធី​អ៊ីម៉ែល​ពហុ​ភាសា វា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ផ្លាស់ប្តូរ​ភាសា​តាម​រយៈ​ម៉ឺនុយ​របស់​វា ។ ប៉ុន្តែ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវ​ដំឡើង និង អាច​ដំណើរការ​ជាមួយ​​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ជា​មុនសិន ។

ទាញ​​​យុក៖ មយូរា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu