តើយើងអាចសរសេរពាក្យមួយដែលមានពីរព្យាង្គ ដោយព្យាង្គទីមួយបញ្ចប់ដោយបន្តក់ ឲ្យដាច់ពីព្យាង្គទីពីរដោយការចុះបន្ទាត់នៅពេលណាដែលព្យាង្គនោះសរសេរហួសរឹមបន្ទាត់ក្រដាសបានដែរឬទេ?

ឧទាហរណ៍ទី១៖ ស្រស់ស្រាយ
ពេលព្រឹកព្រលឹម ពេលដែល
យើងមើលទៅព្រៃព្រឹក្សា
យើងនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់
ស្រាយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង។

 ឧទាហរណ៍ទី២៖ ផ្គត់ផ្គង់
ផលិតផលកសិកម្មរបស់
ប្រទេសកម្ពុជានាពេល
បច្ចុប្បន្នបានផ្គត់
ផ្គង់ប្រជាជនខ្មែរទាំង
មូលយ៉ាងបរិបូរណ៍។

សូមបោះឆ្នោតខាងក្រោមនេះ៖

[polldaddy poll=6378642]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu